Regulamin strony

Regulamin strony onlinesystems.pl

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 7. Własność intelektualna

 8. Postanowienia końcowe


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Strona onlinesystems.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę onlinesystems.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych niniejszej strony zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. DEFINICJE

  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie onlinesystems.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

  2. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

  3. USŁUGODAWCA
   Online Systems Sp. z o.o.,
   adres siedziby: Rzeszów, Pl. Killińskiego 2,
   adres do doręczeń: Rzeszów, Pl. Killińskiego 2,
   NIP: 517-040-28-98,
   REGON: 384743060, KRS: 0000811063
   adres poczty elektronicznej: kontakt@onlinesystems.pl.
   wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

  6. REGULAMIN USŁUGI - dokument regulujący zakres usługi elektronicznej będący załącznikiem do niniejszego regulaminu lub

 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,

  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub regulaminie usługi (o ile taki istnieje na stronie).

 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne (chyba, że w regulaminie usługi zaznaczono inaczej).

  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony chyba, że w regulaminie usługi zaznaczono inaczej.

  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

   1. komputer z dostępem do Internetu,

   2. dostęp do poczty elektronicznej,

   3. przeglądarka internetowa,

   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@onlinesystems.pl

   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia lub datę zauważenia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem onlinesystems.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością właściciela witryny. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości obecnej strony, bez zgody Usługodawcy.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony onlinesystems.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.

  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.